14. světový festival mládeže a studentstva v roce 1997 v Havaně

14. světový festival mládeže a studentstva se uskutečnil v roce 1997 v Havaně. Zúčastnilo se jej 12335 delegátů ze 132 zemí. Jeho hlavní heslo bylo: Za antiimperialistickou solidaritu, mír a přátelství!

Závěrečná deklarace 14. světového festivalu mládeže a studentstva

Mládí lidé a studenti světa,

14. světový festival mládeže a studentstva, který se konal na Kubě, skončil velkým úspěchem. Všech 12335 delegátů ze 132 zemí světa, kteří reprezentovali více než 2000 národních, regionálních a mezinárodních organizací, se zúčastnilo mnoha politických diskusí, setkání a dalších festivalových aktivit v duchu antiimperialistické solidarity, míru a přátelství.

Úspěšné konání tohoto festivalu dalo nový stimul festivalovému hnutí a obnovilo jeho tradici - 50 let od konání 1. festivalu v Praze a 8 let od 13. světového festivalu mládeže a studentstva v Pyongyangu.

Festival je výsledek velkého úsilí a tvrdé práce mnoha národních přípravných výborů, mládežnických a studentských stran a hnutí národní, regionální i mezinárodní úrovně, které musely během příprav čelit mnoha překážkám. Příprava festivalu a obnovení tohoto impozantního setkání mladých lidí celého světa v nových podmínkách, s novou silou, dynamikou a výsledky posílilo a rozšířilo mládežnické hnutí.

Ve srovnání s předešlými oslavami se tento festival uskutečnil v naprosto odlišných podmínkách: zánik Sovětského svazu a dalších socialistických zemí, imperialistické manévry s cílem nastolit unipolaritu a zavedení neoliberálních modelů při procesu globalizace, jejichž tížívé následky mají dopad na lidstvo, především pak na mladé lidi celého světa. To vše způsobilo zvýšení represe a vykořisťování, nezaměstnanost, negramotnost, rozpočtové škrty ve školství, chudobu, zvyšující se rozdíly mezi bohatými a chudými, destrukci životního prostředí a větší drogovou závislost mladých lidí.

Následkem politických změn v globálním měřítku se mezinárodní hnutí mládeže a studentstva posledních v posledních letech velmi změnilo. Navzdory všem překážkám pokračuje antiimperialistické hnutí mládeže a studentstva v boji za mír, nezávislost, suverenitu, sebeurčení a demokracii jednotlivých národů, proti sílícímu zbrojení, v boji za svá politická, ekonomická a sociální práva.

Na různých politických debatách byla odsouzena agresivní politika mezinárodního imperialismu vedeného Spojenými státy, neoliberální politika a její neblahé sociální důsledky pro lidi celého světa. Účastníci diskusí vyzývají progresivní síly, aby těmto aktům čelily, aby dosáhly svých plných práv a vytvořily alternativní společnost.

Naše víra je založena na potřebě posílit světový mír bez nukleárních zbraní, svět mírové koexistence a řešení konfliktů mezi národy a lidmi, svět, kde bude respektováno základní právo všech národů- právo na rozvoj, svět plný spravedlnosti, prosperity a štěstí pro každého z nás.

Důrazně odsuzujeme rozšíření NATO a požadujeme rozpuštění této vojenské aliance. Dále požadujeme uzavřenívšech zahraničních vojenských základen, snížení výdajů na zbrojení, konec obchodu se zbraněmi, totální zákaz všech forem nukleárních testů a zničení všech nukleárních, chemických a biologických zbraní.

Odsuzujeme exteritoriální opatření, všechny blokády, embarga, sankce, vojenské okupace, státní terorismus a další agresivní akce vedené proti národům a lidem ve všech částech světa.

Podporujeme boj proti všem druhům diskriminace, proti projevům fašismu, rasismu, náboženského fundamentalismu a xenofobie.

Podporujeme nedělitelný, mezinárodní a nezcizitelný charakter lidských práv. Odsuzujeme jejich porušování v různých částech světa, odsuzujeme vlády, které základní lidská práva porušují.

Podporujeme boj žen za stejná práva ve všech sférách. Požadujeme, aby mladí lidé měli právo na bezplatné vzdělání, na zdravotní péči a zaměstnání.

Požadujeme politiku, která bude chránit životní prostředí, respektovat důstojnost lidí a rovnoměrné rozdělení majetku mezi občany

Požadujeme zrušit zahraniční dluh zemím třetího světa.

Odmítáme velké nadnárodní informační monopoly a zavedení kulturních modelů, které jsou v rozporu s národní identitou a tradicemi.

Zdůrazňujeme, že demokracii podílí široká účast lidu a sociální rovnost. Zdůrazňujeme, že budeme bránit právo lidu rozhodovat o svém demokratickém systému.

Požadujeme demokratizaci OSN, organizace, která je stále více a více zneužívána imperialistickými silami. Dále požadujeme zrušení práva veta. Vyzýváme všechny spojené národy, mezinárodní společenství a všechny vlády, aby se podřídily vůli mladých lidí a jednaly v zájmu jejich práv. Ratifikujeme práva národů na nezávislost, suverenitu a sebeurčení.

14. světový festival mládeže a studentstva, který se konal na prahu 21. století, vyzývá mladé lidi a studenty celého světa, aby byli jednotni v boji za obranu svých práv a při formování mezinárodního hnutí mládeže, které by bylo schopno nejen čelit agresi kapitalismu, ale také pokračovat v protiofenzívě hledáním nové transformace společnosti.

Při příležitosti 30. výročí úmrtí Che Guevary vyjadřují účastníci 14. světového festivalu mládeže a studentstva svůj souhlas s odsouzením všech, kteří vykořisťují a ožebračují planetu.

Důrazně odsuzujeme snahu USA a Jižní Koreje zabránit mládeži svých zemí zúčastnit se této velké oslavy na Kubě.

Na základě závěrečných výsledků 14. světového festivalu mládeže a studentstva jsme odhodláni podporovat kontinuitu světových festivalů. Chceme, aby tato setkání i nadále probíhala v duchu boje proti imperialismu a kolonialismu, bez ohledu na politické, rasové, sexuální nebo náboženské rozdíly jednotlivých delegátů. Potvrzujeme naše odhodlání zorganizovat 15. světový festival mládeže a studentstva. Vyzýváme všechnu demokratickou a pokrokovou mládež, aby se aktivně účastnila příprav příštího festivalu.

My, účastníci festivalu, oceňujeme štědrou pohostinnost kubánských lidí a mládeže a jejich přispění k posílení a kontinuitě festivalového hnutí. Také vyjadřujeme dík kubánské vládě za vše, čím pomohla ke zdárné realizaci festivalu. Znovu vyjadřujeme podporu kubánskému lidu při obraně své Revoluce. Požadujeme zrušení agresivní blokády vedené Spojenými státy proti zemi, jejíž lid je schopen navzdory velice obtížné situaci, v níž se nachází, přátelsky přivítat a obejmout mladé lidi z celého světa.

Za antiimperialistickou solidaritu, mír a přátelství!!!

Na shledanou na 15. světovém festivalu mládeže a studentstva!!! Zvítězíme!!!


Videoprezentace ze 14. světového festivalu mládeže a studentstva