16. světový festival mládeže a studentstva v roce 2005 v Caracasu

16. světový festival mládeže a studentstva se uskutečnil v roce 2005 v Caracasu. Zúčastnilo se jej přes 17000 delegátů ze 145 zemí. Jeho hlavní heslo bylo: Za solidaritu a mír, bojujeme proti imperialismu a válce!


Závěrečná deklarace 16. světového festivalu mládeže a studenstva

16. světový festival mládeže a studentstva se sešel úspěšně v Caracasu, v Bolívarovské republice Venezuela ve dnech 7.-15. srpna 2005, aby tak zajistil kontinuitu festivalového hnutí a posílil svou tradici nejvýznamnější politické, kulturní a antiimperialistické akce pořádané pokrokovými a demokratickými mládežnickými a studentskými silami světa.


Tohoto šestnáctého ročníku se zúčastnilo přes 17 tisíc delegátů a delegátek z místních, národních, regionálních a mezinárodních organizací ze 144 zemí, zastupujících miliony mladých lidí a studentů světa. Tato mládež se sešla bez rozdílu věku, přesvědčení, druhu, etnického a sociálního původu, účastnila se množství různorodých činností 16. světového festivalu mládeže a studentstva a v předcházejících měsících, během přípravného procesu, pochopila potřeby politického okamžiku a dokázala se zmobilizovat a otevřít široký prostor pro debaty ve stovkách měst a zemí a názorově se sjednotit kolem hesla, pod nímž jsme byli do Caracasu svoláni: „Za mír a solidaritu, bojujeme proti imperialismu a válce!“

Dnes, čtyři roky po plodném 15. světovém festivalu mládeže a studentstva v Alžírsku, vedou imperialistické síly světa v čele s vládou Spojených států agresivní a podlou ofenzívu, pokoušejí se bezohledně odstraňovat z cesty veškeré překážky, aby zkonsolidovaly svou moc v globálním měřítku. Tento festival se uskutečnil v okamžiku pro lidstvo historickém, na kontinentu, jenž uštědřuje imperialismu rozhodné porážky, v zemi, kráčející cestou nadějí. Konal se v ovzduší tradiční solidarity a boje festivalového hnutí a potvrdil svůj pevný postoj mezi dvěma tendencemi svádějícími nesmiřitelnou bitvu – imperialismem s jeho politikou války a intervencí na straně jedné a národy bojujícími za svá nezadatelná práva na straně druhé.

Události z 11. září 2001 byly vládou Spojených států a jejími spojenci využity k eskalaci jejich imperialistické světovládné kampaně pod záminkou údajné „války proti terorismu“ a „boje za svobodu“, proti fiktivním „osám zla“, ve snaze o prosazení jejich sociálních, ekonomických, kulturních a ideologických kánonů. Tyto události a jejich důsledky vytyčovaly taktiku impeirlismu v uplynulých čtyřech letech, byly využívány k prohlubování jeho expanzionistické politiky, v níž se neustále střetávají rozpory a spojenectví mezi imperialistickými póly (Spojenými státy, Evropskou unií a Japonskem). Stále sílící imperialistická agresivita využívá k dosažení svých cílů všech známých prostředků: blokád, vyvolávání konfliktů, hrozby intervencí, vojenských intervencí, válek a okupací namířených proti zemím a hnutím. Dochází k nárůstu útoků na práva a svobody národů. Aby toto vše ospravedlnil, využívá imperialismus sdělovacích prostředků, vzdělávání, umění, rekreace a jiných činností k rafinované ideologické ofenzívě, která mu má sloužit jako technická a morální opora všech zmíněných opatření. Je nanejvýš alarmující, že tato ofenzíva ovlivňuje mnoha způsoby především mládež, a to již od dětství. Nestoudná snaha označovat odpor (národů) za formu násilí a boj za formu terorismu, je dlouhodobým jevem, který však národy nezmate. Bez ohledu na neustálé překrucování reality a krajní provokace k dosažení tohoto cíle, hnutí odporu sílí a rostou. Veškerá tato agresivita není náhodná. Je výsledkem neschopnosti imperialismu řešit potřeby velké většiny obyvatelstva naší planety a zachránit jeho existenci. Jeho agresivita se zaměřuje různými směry. Z ekonomického hlediska jde o strategickou restrukturalizaci jeho fungování (známou jako neoliberální politika) za účelem zostření vykořisťování a konkurence, z vojenského hlediska – o ovládnutí trhů a zdrojů, z politického hlediska, o zajištění nadvlády nad národy, a z ideologického hlediska, o odvrácení útoků na jejich věčnou existenci. Imperialismus není neporazitelný, jak se snaží ukázat, naopak jeho stále hlubší krize má systémovou povahu a jeho agresivita nemá jinou alternativu než úplné vítězství národů.

Přes ideologickou ofenzívu imperialismu se tedy pokrokové a mírumilovné síly posilují a obrozují s ještě větším odhodláním. My, uvědomělá mládež a studenti světa také známe svou historickou úlohu a od roku 1947 se scházíme na Světových festivalech mládeže a studentstva, abychom potvrdili své bojové zásady, vyměňovali si zkušenosti a položili základy k regionálnímu a mezinárodnímu propojení našich akcí, k osvobození lidstva od útlaku, diskriminace a imperialistické nadvlády všeho druhu, aby se tak prosadila spravedlnost a svoboda pro všechny národy. Organizovanost, zapojení a mobilizace mládeže a studentstva světa se stále rozšiřuje. Všude, kde imperialismus zasáhl, kde napadl práva a svobody národů, narazil na čestný odpor – čím více usiluje o narušování nezávislosti, svrchovanosti a sebeurčení, tím více forem odporu proti jeho zájmům národy nalézají. Proto náš největší závazek vždy byl a bude vůči národům, vůči mladým mužům a ženám, studentům a studentkám, kteří jsou jejich součástí a kteří nejvíce strádají v důsledku politiky imperialismu.

Odpor proti imperialismu a kapitalismu získává den za dnem více příznivců, neboť se ukazuje, že je systémem neúnosným a neschopným řešit problémy, potřeby a zájmy mládeže a studentstva. Proto sílí hnutí místních, národních regionálních a mezinárodních pokrokových, antineoliberálních a antiimperialistických organizací a celé mládeže proti válečnické mašinérii, proti invazím a okupacím v Afganistánu a Iráku, proti imperialistickým plánům na nové uspořádání světa a pokusům o změnu geopolitické mapy v jejich prospěch, proti imperialistickému vměšování do vnitřních záležitostí zemí, proti intervenční a nesmyslné politice G-8, NATO, MMF, SB, WTO, EU, Dohodám o volném obchodu a Celoamerické dohodě o volném obchodu ALCA, proti zadluženosti a militarismu, proti základnám a vojenským intervenčním plánům, jako je „plán Columbia“ či Guantanamo, proti systematickému používání mučení a beztrestnému porušování lidských práv.

I letos, kdy si připomínáme 60.výročí zločinného bombardování Hirošimy a Nagasaki, imperialismus stále znovu ukazuje svou agresivní povahu. Těší nás však, že mezi velkými zkušenostmi 20. století oslavujeme současně vítězství národů nad fašismem a založení Světové federace demokratické mládeže, dvě úzce spjaté události, které jsou důkazem nezdolné vůle po míru a solidaritě, poctou milionům životů, jimiž byly tyto principy hájeny. Události, jež vyznačují počátek velkých společenských transformací, procesu dekolonizace a změn v poměru sil ve světě. Vzpomínka na slavné vítězství vietnamského lidu nad imperialismem před třemi desítkami let následované společensko-ekonomickými výdobytky a naše boje a zkušenosti nás naplňují nadějí a důvěrou v to, že dnes, stejně jako včera, národy překonají obtíže a zvítězí.

Mládež po celém světě bojuje mnoha způsoby proti vykořisťování, blokádám, embargům, sankcím a všem formám diskriminace, proti fundamentalismu. Máme zodpovědnost a bojujeme za svět míru, bez jaderných zbraní, za jiný společensko-ekonomický systém, jehož hlavním tvůrcem a středem by byl člověk, svět založený na sociální spravedlnosti, národní svrchovanosti, nezávislosti, sebeurčení, demokracii, bezpečnosti, spolupráci a mezinárodní solidaritě. Žádáme respektování a vyzýváme k obraně lidských práv, práv žen, práv pohlaví a reprodukčních práv, udržitelného rozvoje a životního prostředí. Žádáme, aby poctivé zaměstnání, pracovní práva, vzdělání, zdraví, sport, kultura, technika byly dostupné všem. Jsme optimisty, protože jsou k tomu důvody, protože usilujeme a bojujeme za spravedlivou věc, protože jsme dosáhli pokroku, protože obtížím čelíme a překonáváme je tak, jak je mládeži vlastní – s radostí a rebelantstvím.

Imperialismus se snaží prosadit jednostranný a tendenční pohled na lidská práva, který staví zájmy velkých podnikatelů a průmyslníků a nadnárodního kapitálu nad práva národů, takže například samotní američtí občanů neustále čelí represím rasistického, izolujícího a vylučujícího systému a proti tomu se bouří. Nejzákladnějším právem lidstva je právo na život a vše co se ho týká, zejména právo na svrchované rozhodnutí o druhu společnosti, v němž si přeje žít, a nezadatelné právo bojovat za jeho vybudování. Imperialismus tato práva popírá mnoha způsoby, za pomoci mezinárodních kapitalistických struktur, překrucováním úlohy OSN i, je-li nutno, okupačními válkami jako v Jugoslávii, Afganistánu a Iráku. Imperialismus chce vybudovat nový totalitární světový řád. Proti mládeži, proti pracujícím a proti národům.

Žádáme likvidaci všech cizích vojenských základen, všech jaderných, chemických a biologických zbraní, zákaz jaderných zkoušek, omezení rostoucích zbrojních rozpočtů, zvláště ve Spojených státech.

Válečnická politika imperialismu přináší zlo, jako jsou běženci, kteří musí po milionech opouštět své domovy, pozemky, práci a rodiny, nebo jako je hospodářská politika hladu produkující emigranty, z nichž většina přichází do rozvinutých kapitalistických zemí ilegálně a je s nimi nakládáno jako s otroky. To je hanbou lidstva.

Naléhavým úkolem je zmobilizovat lidové masy k mezinárodnímu tlaku na skutečnou demokratizaci OSN, proti záměrům Spojených států a jejich spojenců o prosazení reforem, jež by zkonsolidovaly využívání této mnohonárodní organizace jako mezinárodního nástroje k legitimizaci jejich intervenčních akcí, namísto toho, aby OSN plnilo úlohu nastolovat skutečnou rovnováhu mezi národy světa při dodržení stejných práv a povinností a s rozhodovací pravomocí svěřenou Valnému shromáždění.

Imperialismus vytváří rovněž nejisté podmínky pro vzdělávání mládeže, vede k vylučování a upouštění od školní docházky. V současné době nechodí do školy 113 milionů chlapců a dívek a 130 milionů mladých lidí je negramotných. Oproti prosazování tržních principů žádáme plnou dostupnost bezplatného, kvalitního veřejného školství.

Vědecko-technický pokrok, který má být považován za dědictví celého lidstva, je kapitalismem zadržován a jeho využití omezováno. Pro velkou většinu lidí je internet dosud nedostupný. Například Subsaharská Afrika s 10 % světové populace má jen 0,1% světového internetového připojení. Žádáme, aby vědecko-technický pokrok sloužil mládeži a národům a nebyl považován jen za další zdroj zisku. Přístup k některým základním službám je velmi omezený, dvě miliardy lidí po celém světě nemají zajištěnu dodávku elektřiny.

Rozvoj masových sdělovacích prostředků a forem nevede k demokratizaci v produkci a přístupu k informacím a kultuře. Nadnárodní společnosti soustřeďují většinu světových informačních center a obsah jejich informací je podřizován třídním zájmům vládnoucí ideologie, proti zájmu mládeže a studentů. V této globální bitvě se protiofenzíva národů neodehrává pouze v oblasti ekonomické, nýbrž také v rovině ideologické, která slouží k odcizování a ovládání zvláště mládeže, vytváří falešné potřeby a prohlubuje individualismus. Proto je třeba všemi dostupnými prostředky podporovat vzdělávací a kulturní činnost, v níž jsme v posledních letech mnohého dosáhli a denně se dostáváme k většímu počtu lidí.

Kapitalismus a imperialismus prožívající hlubokou krizi dnes likviduje většinu pracovních práv, zvláště mladých pracujících, na které rovněž větší měrou dopadají důsledky nezaměstnanosti. Bojujeme za právo mládeže na poctivou práci. Podporujeme boj vedený mladými pracujícími na obranu zájmů všeho lidu, na posilování odborového hnutí proti novým formám vykořisťování, jejichž cílem je vytvořit odlidštěnou novou generaci bez jakýchkoliv práv.

Naše národy mají nepominutelné právo disponovat svým bohatstvím a zdroji své země a racionálně a v rovnováze s životním prostředím jich využívat k uspokojování naléhavých potřeb tří čtvrtin lidstva. Imperialismus používá válku, rozdmychávání vnitřních konfliktů a státní terorismus jako nástroj k ovládnutí bohatství našich zemí. V dnešní době 40 % světové populace postrádá základní hygienické podmínky. Přes miliardu lidí nemá bezpečný zdroj pitné vody, z toho pět milionů, zejména chlapců a dívek, umírá každoročně na choroby související s tímto problémem.

Propast mezi nejbohatším a nejchudším sektorem populace se neustále prohlubuje. Více než miliarda lidí ve světě přežívá s necelým dolarem na den. Každé tři a půl vteřiny umírá jeden člověk hladem, většinou dítě.

Celoplanetární rozměr kapitalismu způsobuje také nerovnoměrnost v rozdělení ekonomické moci ve světě. Na 24 nejbohatších států připadá 85 % světového bohatství. Nespravedlivá mezinárodní dělba práce a „zahraniční zadluženost“ vede k vytváření závislosti zadlužených zemí na nejbohatších zemích. Situace tzv. rozvojových zemí je výsledkem nadvlády kapitalistických center nad těmito národy. Udržet tento vztah závislosti je pro kapitalismus životně důležité.

Spolupráce Jih-Jih je pro naše národy strategickou nutností a již v ní bylo dosaženo pozitivních výsledků, proti monopolním zájmům velmocí. Je třeba podporovat všechny možné formy výměny, komunikace a propojení mezi mládežnickými a studentskými organizacemi a národy vůbec, abychom společně naplnili úkol - nastoupit cestu rozvoje přizpůsobenou našim vlastním potřebám a cílům.

Deset milionů mladých lidí zejména v Africe a Asii žije s nemocí AIDS. Přibližně tři miliony lidí umírají každoročně na malárii. Žádáme všeobecnou a bezplatnou dostupnost lékařské péče pro mládež a celé národy jako jedinou cestu k zajištění práva člověka na zdraví.

Všechna tato alarmující čísla zveřejněná ve Zprávě OSN o mládeži ve světě 2005 jen dále prohlubují naši povinnost bojovat proti příčinám těchto problémů. Každý den, kdy pokročíme k odstranění imperialismu a vykořisťování, znamená zachráněné lidské životy.

Musíme klást důraz na větší propojení mezi různými společenskými sektory, zejména mládežnickými, aby si pracující mládež, ženy, studenti, rolníci, domorodci, lidové hnutí jasně uvědomili, že aniž by ztratili ze zřetele posilování vlastních specifických cílů, může být kolektivní úspěch a pokrok dosažený společným bojem s jinými sektory přínosem i pro každého z nich, neboť národní úspěchy přispívají ke globálnímu boji proti imperialismu. Musíme se zapojit a posilovat místní, národní, regionální a mezinárodní antineoliberální, antiglobalizační, protikapitalistické a protiimperialistické sektory, k nimž se mohou připojit organizace a velké masy nemajetných, nejvíce postižené současným mezinárodním pořádkem a mající společné cíle, vyměňovat si zkušenosti a rozšiřovat úroveň svého vlivu a svůj společenský dosah.

Vyjadřujeme solidaritu lidu a mládeži Iráku v jeho boji a odporu proti imperialistickým okupačním silám a žádáme okamžité stažení těchto sil a zachování irácké svrchovanosti a jednoty. Kritizujeme represivní politiku imperialismu a jeho agentů v regionu a žádáme osvobození všech politických vězňů. Odmítáme imperialistické záměry na transformaci geopolitické mapy za pomoci Plánu velkého Středního východu a záminky, kdy si podle svých zájmů libovolně vybírají země, jež jsou podle nich ovládané diktaturami a mají být přeměněny v „demokracie“. Vláda Spojených států, praktikující vměšování do vnitřních záležitostí využívá pro tyto účely servilní podporu sionistické vlády Izraele, která hraje destabilizační úlohu v regionu a plní roli jejího agenta, jenž bezohledně likviduje hnutí odporu v regionu. Vyjadřujeme solidaritu lidu a mládeži Palestiny v jejich boji za právo na nezávislý stát s hlavním městem Jeruzalém, jejich právo na odpor proti okupaci, na návrat běženců v souladu s rezolucemi OSN a vyzýváme mezinárodní společenství, aby podpořilo boj za okamžité odstranění zdi apartheidu, kterou Izrael staví na okupovaném palestinském území. Vyjadřujeme svou solidaritu syrskému lidu a mládeži v jeho boji a oprávněném odporu proti izraelské okupaci a žádáme okamžité stažení ze „syrských Golan“. Odmítáme exteritoriální rozhodnutí Kongresu Spojených států proti Sýrii. Odsuzujeme vměšování imperialistických sil do libanonských vnitřních záležitostí s cílem destabilizovat zemi a region a podporujeme boj libanonského lidu a mládeže za osvobození „libanonských statků ze Saby“ okupovaných Izraelem. Žádáme jeho okamžité stažení. Vyslovujeme svou solidaritu lidu a mládeži Maroka v jeho boji za osvobození Ceuty a Melilly okupovaných Španělskem.

Národy a mládež Evropy, na něž dopadá sílící nadvláda Evropské unie, nesou ve svém každodenním životě tíži skutečně imperialistické povahy této instituce, která poškozuje mládež po celém světě. Vyjadřujeme solidaritu s balkánskými národy, které po léta snášejí důsledky války a neustálé zásahy NATO a EU. S lidem Kypru, s kyperskými Řeky a kyperskými Turky, v jejich boji za sjednocení a zdůrazňujeme naléhavou nutnost ukončení turecké okupace a dosažení mírového, přijatelného a účinného, oboustranně akceptovatelného řešení tohoto problému na základě mezinárodního práva a příslušných rezolucí OSN. Boji irského lidu za stažení britské armády a dosažení nezávislosti a sjednocení Irska. Dále vyjadřujeme svou solidaritu stranám, hnutím a členům čelícím pronásledování a omezování zejména ve východní Evropě, dětem, mládeži a všemu lidu bývalých socialistických zemí, který v posledních letech prožívá v důsledku návratu kapitalismu dramatickou situaci poznamenanou hladem, bídou, nezaměstnaností, negramotností, rostoucí spotřebou omamných látek, nedostatkem základní lékařské péče a demokratických práv. Vyjadřujeme solidaritu milionům běženců a emigrantů, žijícím v evropské pevnosti, kteří jsou neustále do krajnosti vykořisťováni, je s nimi nakládáno jako se zločinci a jsou používáni jako záminka k zavádění reakčních opatření proti mládeži a lidu vůbec, i všem národům a mládeži kontinentu, pracující a bojující proti imperialistické nadvládě a vykořisťování.

Vyzýváme mladé lidi z celého světa, aby solidárně podpořili korejskou mládež v boji za sjednocení její země na principech nezávislosti, míru, národní jednoty a Společného prohlášení Sever-Jih z 15. června, aby kritizovali přítomnost jednotek Spojených států jižně od 38. rovnoběžky i vytrvalou politiku destabilizace regionu. Žádáme návrat všech běženců z Bhútánu do jejich země s úctou a vážností. Potvrzujeme svou solidaritu se studenty, mládeží a demokratickým hnutím Myanmaru v jejich boji za demokracii, proti vojenské juntě a represivním akcím proti tomuto lidu. Vyjadřujeme svou podporu pokrokovému hnutí na Srí Lance bojujícímu za národní jednotu a proti imperialistickým pokusům o rozdělení země a destabilizaci regionu. Jsme s lidem a mládeží Vietnamu v jejich boji za národní nezávislost a socialismus, nyní, kdy slaví 60.výročí ustavení svrchované republiky, a vyjadřujeme svou solidaritu s bojem za spravedlnost pro oběti americké chemické látky „orange agent“/dioxin.

Hlavní příčinou problémů mládeže v Africe jsou imperialistické síly, které se snaží prezentovat jako zachránci a milovníci tohoto kontinentu, zatímco přivedly Afriku do neustálých válek a vnitřních konfliktů, aby se zmocnili bohatých přírodních zdrojů. Podporujeme „Nové sdružení pro rozvoj Afriky“ (NEPAD) jako nástroj a plán, který může přispět k vzájemnému porozumění, míru, politické stabilitě a rozvoji mezi africkými národy a vyřešit jejich společné problémy. Vyzýváme mládež světa, aby zesílila svůj boj proti imperialismu a neokolonialismu s důrazem na respektování svrchovaných států a jejich pravomoci rozhodovat o svých vnitřních záležitostech. Kritizujeme imperialistické vměšování v Zimbabwe, kterou považujeme za nezávislou zemi schopnou řešit své vnitřní problémy a žádáme zrušení neopodstatněných sankcí uvalených na Zimbabwe a její lid. Potvrzujeme svou solidaritu a podporu lidu a mládeži Západní Sahary v jejich boji za právo na svobodu a sebeurčení v souladu s rezolucemi OSN a vyzýváme k propuštění západosaharských politických vězňů. S velkými obavami jsme sledovali, jak naši bratři v Demokratické republice Kongo, Rwandě, Burundi, Pobřeží slonoviny a Beninu trpí vnitřními konflikty a válkami. Kritizujeme diktaturu a autokratickou monarchii ve Svazijsku a podporujeme jeho lid v jeho oprávněném požadavku na volbu vlády, jakou si přeje. Musíme zkonsolidovat úsilí o mír a lidská práva v Súdánu a podporovat současný mírový proces. Musíme dále podporovat iniciativu k boji proti chudobě a hladu v Africe. Zdůrazňujeme nutnost poskytnutí významné institucionální a politické pomoci k dosažení míru a rozvoje v Africkém rohu (Somálsku, Etiopii a Eritreji). Blahopřejeme lidu Angoly k jeho úsilí o prosazení a udržení míru v jeho zemi a vyzýváme k aktivním příspěvkům na rekonstrukci Angoly. Důrazně žádáme úplné odstranění a bezpodmínečné zrušení afrického dluhu.

V Latinské Americe znovu vanou vichry změn a revoluce. Ukazuje se, že pro národy jež zásadově, za pomoci organizovaného lidu a s pochopením okamžiku vhodného k ofenzívě, dokáží uštědřit imperialismu a jeho přisluhovačům tvrdé rány, existují alternativy. Dokazuje to porážka snah Spojených států o prosazení Celomerické oblasti volného obchodu (ALCA). Vznikla silná iniciativa k latinskoamerické jednotě - Bolívarovská alternativa pro Ameriku (ALBA) založená na politické, ekonomické, společenské a kulturní integraci. Podporujeme zkušenosti jako je Jihoamerické společenství národů. Kuba je nadále vzorem odporu a zásadovosti. Blokáda a agrese tam mají do činění s čestným národem a my, nové generace mládeže a studentstva v jednom šiku s ním také požadujeme propuštění pěti Kubánců nespravedlivě vězněných vládou Spojených států. Národy žijící společně na území Amazonie a Andského pohoří se bouří proti chudobě a nespravedlnostem, domorodé národy bojují za své sebeurčení a respektování své kultury. Kolumbie dokazuje, že není synonymem Plánu na imperialistickou nadvládu, nýbrž reprezentantem zásadní bojové linie, za níž my, mladí a studenti bojující za mír neseme zodpovědnost. Střední Amerika a Karibská oblast trpí područenstvím zkorumpovaných vlád, uplatňováním neokoloniální politiky a vojenských intervencí, např. v Portoriku a na Haiti. V jihoamerickém kónusu se imperialismus nevzdává ani před nástupem národů hledajících a nacházejících svou vlastní cestu vycházející z vedoucí úlohy mas, a to navzdory servilnosti některých vlád vůči imperialismu. Všem těmto národům náleží solidarita a podpora mládeže a národů světa.

Za této situace jsme se sešli, radostně a bojovně naladěni, abychom projevili svou nejpevnější solidaritu s mládeží a lidem Venezuely, zvláště delegátům a dobrovolníkům, jejich bolívarovské revoluci. Přijali nás s otevřenou náručí a mohli jsme si zde ověřit, co dokáže jednotný lid, rozhodnutý za každou cenu hájit své rozhodnutí být svobodný a kráčet cestou národního pokroku a rozhodného posilování jednoty s bojovými druhy na kontinentu i ve světě. Vezenuela se může spolehnout, že my, mládež a studenti ze všech zemí jsme připraveni zakročit proti jakékoli imperialistické agresi, jež by chtěla její cestu přetnout.

16. světový festival mládeže a studentstva rozbil informační blokádu a cenzuru nastolenou imperialismem, který nedokázal zabránit tomu, abychom si vyměňovali zkušenosti, navazovali vztahy, uzavírali dohody, lépe se poznávali, budovali si jasnější a globálnější pohled na naše problémy a jejich příčiny a přijali kolektivní závazek, že vynaložíme veškeré své úsilí na jejich odstranění, obranu a boj za práva národů, mládeže a studentstva, kdekoli by byla ve hře. Budeme posilovat organizovanost a pohotovost mládežnického a studentského hnutí a společnými akcemi zvyšovat jeho politickou a společenskou uvědomělost.

Završujeme mnohaměsíční proces v lepších podmínkách, abychom prostřednictvím našich místních, národních, regionálních a mezinárodních organizací a struktur pokračovali ve svém boji proti našim společným nepřátelům: imperialismu, vykořisťování a válce.

V následujících letech, do příštího festivalu se budeme setkávat při mnoha příležitostech, bojovat a rozšiřovat svou působnost s ještě v větší silou a odhodláním. To je největší záruka úspěšného uspořádání 17. světového festivalu mládeže a  studentstva a pokračování jeho slavné tradice v tomto začínajícím století, které musí být stoletím národů a mládeže, stoletím vítězství národů nad imperialismem.

Za mír a solidaritu, bojujeme proti imperialismu a válce!

Delegáti 16. světového festivalu mládeže a studentstva

Caracas, Bolívarovská republika Venezuela, 15. srpna 2005


Videoprezentace z 16. světového festivalu mládeže a studentstva
Rozhovor s Milanem Krajčou, členem Mezinárodního organizačního výboru 16. světového festivalu mládeže a studentstva

Světové festivaly mládeže studentstva mají dlouhou tradici. Můžeš ji stručně přiblížit?

Světové festivaly mládeže a studentstva jsou již takřka 60 let největšími událostmi organizovanými pokrokovou a demokratickou mládeží a studenty z celého světa. Jejich tradice byla založena v roce 1947 v Praze a jejich hlavním organizátorem je Světová federace demokratické mládeže. Světové festivaly mládeže a studentstva jsou hlavní manifestací antiimperialistického boje vedeného mládeží.

Jaký bude letošní festival, který se koná ve venezuelském hlavním městě Caracasu ?

16. světový festival mládeže a studentstva ve Venezuele bude mít charakter mezinárodní antiimperialistické masové události mládeže a studentstva. Diskuse na festivalu budou probíhat ve čtyřech základních okruzích: Mír, válka a imperialismus; Vzdělání, věda, kultura a technologie; Práce, hospodářství a vývoj a konečně Demokracie a lidská práva. Budou otevřeny regionální kluby přátelství a poskytnuty prostory pro setkání profesních a společenských organizací, konference, semináře, workshopy, setkání k výměně informací různých národností a pro kulturní a sportovní aktivity. Celkově se odhaduje účast více než 20 tisíc mladých lidí z více než 120 zemí světa.

Proč byla za místo vybrána právě Venezuela?

Tím, že za hostitelskou zemi festivalu byla vybrána Venezuela, tak byla výrazně dána najevo solidarita s v této zemi probíhající Bolívarovskou revolucí, vedenou prezidentem Hugo Chávezem. Bolívarovská revoluce se jasně staví proti imperialistické politice v Latinské Americe. Jako další ze svých priorit vidí bolívarovská revoluce také boj za sociálně spravedlivou společnost – za socialismus.

Jak probíhají přípravy na festival v České republice?

V České republice byl již na podzim minulého roku zformován Český národní přípravný výbor 16. světového festivalu mládeže a studentstva. V současné době jsou ve výboru zapojeny jak mládežnické organizace, tak i jednotlivci. Z mezinárodního hlediska bylo nejvýznamnější akcí výboru zorganizování Evropského přípravného mítinku festivalu, který se uskutečnil začátkem prosince minulého roku v Praze. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci přípravných výborů z takřka dvou desítek evropských zemí. Kromě uspořádání této mezinárodní schůzky udělal výbor ale mnoho dalšího. Zorganizovali jsme několik besed o festivalu, vydali speciální informační letáky, o festivalu jsme informovali na několika latinsko-amerických plesech a v neposlední řadě jsme spustili i vlastní internetovou stránku. Velkým úspěchem samozřejmě je, že se i přes značnou finanční náročnost festivalu zúčastní dvě desítky mladých lidí z České republiky.

Na posledním Mezinárodním přípravné schůzi 16. světového festuivalu mládeže a studentstva, která se konala v portugalském Lisabonu jsi byl zvolen do Mezinárodního organizačního výboru. Co to znamená?

Mezinárodní organizační výbor je skutečně nejužším vedením festivalu. Každý kontinent v něm má pouze čtyři zástupce. Je mi proto skutečně velkou ctí, že v něm mohu zastupovat evropskou mládež. Mezinárodní organizační výbor od první poloviny června pracuje přímo ve venezuelském hlavním městě. Jeho hlavními úkoly jsou mezinárodní mobilizace na festival a technické a politické zabezpečení festivalu. Ve své práci úzce spolupracuje s Venezuelským národním přípravným výborem a se speciální prezidentskou komisí, kterou přípravou festivalu pověřil prezident země Hugo Chávez.

Jaké bude hlavní smysl festivalu ve Venezuele?

Jsem přesvědčen o tom, že 16. světový festival mládeže a studentstva bude především ohromnou příležitostí k zintenzivnění boje světové mládeže za své zájmy. Myslím, že ty nejlépe charakterizuje heslo festivalu: Za mír a solidaritu – Bojujme proti imperialismu a válce!


Rozhovor se členem Českého národního přípravného výboru 16. světového festivalu mládeže a studentstva Ludvíkem Šuldou

Minulý víkend se konala schůzka účastníků Světového festivalu mládeže, který se koná v srpnu ve Venezuele. Kolik Čechů do Caracasu pojede?

Skutečně, konala se schůzka delegátů 16. světového festivalu mládeže a studentstva, který se bude konat od 7. do 15. srpna v hlavním městě Venezuely Caracasu. V České republice organizuje veškeré věci s tím spojené Český národní přípravný výbor, který sdružuje asi desítku organizací a několik levicových aktivistů. V souvislosti s Českým národním přípravným výborem je třeba zmínit i to, že na jednání asi dvacítky evropských národních přípravných výborů v Lisabonu na konci dubna tohoto roku byl jeho zástupce - Milan Krajča - zvolen do mezinárodního přípravného výboru festivalu, kde má každý světadíl po čtyřech zástupcích. Ale abych se vrátil k otázce, kolik členů bude mít česká delegace. Bude mít celkem asi dvě desítky členů téměř ze všech krajů České republiky.

Co je čeká během setkání?

Hlavně politická činnost. I když v programu festivalu jsou i různé hry či sportovní soutěže pro všechny delegáty. Každý den festivalu je věnován jednomu kontinentu. Najdeme zde tak Den Ameriky, Afriky, Asie a Pacifiku, Evropy a Středního východu. Jelikož si v tomto roce připomínáme i 60. výročí vítězství nad nacismem a fašismem, bude jeden den věnován i tomuto tématu. Jeden den bude věnován i samotné Venezuele. Svoje téma si v jednotlivých dnech určitě najde každý z delegátů naší výpravy. Mohou se zúčastnit desítek poznávacích mítinků, konferencí nebo takzvaných mezinárodních antiimperialistických soudních dvorů. Naše delegace samozřejmě plánuje, že bude mít, stejně jako ostatní, i svůj informační stánek, kde chce reprezentovat nejen jednotlivé organizace, z kterých je naše výprava složena, ale Českou republiku jako celek. Jelikož každý přípravný výbor nebo jednotlivé skupiny, ze kterých se skládají, mohou uspořádat i své vlastní mítinky a besedy. Plánujeme se jich aktivně účastnit i se svými vlastními příspěvky.

Myslíš, že pro ně bude mít setkání praktický význam? Budou se poté konat nějaké mítinky o tom, jaká je současná situace ve Venezuele, ale i v dalších zemích, odkud budou ostatní účastníci?

Samozřejmě si myslím, že pro všechny delegáty toto setkání význam mít bude. Vždyť zde budou mít možnost poznat mladé lidi ze všech kontinentů nejen na výše zmiňovaných konferencích, mítincích, ale i při setkáních delegací a jednotlivců z různých zemí vůbec. Je to obrovská možnost výměny informací a zkušeností. Co se týká samotné Venezuely, jak jsem již říkal, je jeden den věnován této zemi a jejím zkušenostem. Organizátory by pro delegace měly být připraveny i výjezdy do jednotlivých provincí, návštěvy místních podniků a seznámení se s venezuelskou realitou.


Mezinárodní přípravná schůze 16. světového festivalu mládeže a studentstva

Ve dnech 22. - 24. dubna 2005 se v portugalském Lisabonu uskutečnil 3. mezinárodní přípravná schůze 16. světového festivalu mládeže a studentstva v Caracasu. Lisabonský mítink následoval po obdobném setkání v Brazílii, kde bylo určeno místo a datum festivalu a ve Vietnamu, kde byl prodiskutován festivalový program.

Hlavním úkolem lisabonského setkání bylo zvolit Mezinárodní organizační výbor festivalu, který začne svou práci v první polovině června přímo v Caracasu a jehož náplní práce bude mezinárodní mobilizace na festival a jeho příprava a řízení. Do Mezinárodního organizačního výboru bylo zvoleno 24 Národních přípravných výborů nebo mezinárodních organizaci. Mezi nimi také Český národní přípravný výbor.

Předsednictví v Mezinárodním organizačním výboru a tím i na celém festivalu získala Světová federace demokratické mládeže, jejímž je český Komunistický svaz mládeže členem.

Milan Krajča


Kubánští hrdinové čestnými delegáty 16. světového festivalu mládeže a studentstva

Gerardo Hernández, Ramón Labańino, Antonio Guerrero, Fernando González a René González – pět Kubánců, kteří jsou vězněni ve věznicích USA – byli Národním přípravným výborem Kuby jmenováni čestnými delegáty 16. světového festivalu mládeže a studentstva ve Venezuele. Pět spolupracovníků kubánských bezpečnostních orgánů proniklo do exilových kubánských teroristických organizací na jižní Floridě, aby zabránili útokům proti ostrovu svobody. Úřady USA nepoděkovali Kubě za tento boj proti terorismu, nýbrž odsoudili zmíněných pět Kubánců za údajnou špionáž k několikanásobným doživotním trestům. K tomu stálá šikana proti rodinným příslušníkům Pěti, kterým je pravidelně bráněno v cestě do Spojených států a také v návštěvách svých manželů a otců. Julio Martínek, I. tajemník kubánského Svazu mladých komunistů, předal rodinným příslušníkům Pěti, akreditační podklady pro tyto čestné delegáty. Sídlem kubánského Národního přípravného výboru byl zvolen Pabellón Cuba v centru Havany. Na ostrově začal výběr delegátů festivalu. Kubánskou delegaci bude tvořit více než 1500 mladých lidí, z toho několik stovek příslušníků národů, kteří na Kubě studují. Během akce vyzdvihl výkonný tajemník venezuelského Národního přípravného výboru Juan Carlos Nińo podporu, kterou festivalu poskytuje venezuelský prezident Hugo Chávez. Také Andrea Tabarez, která má ve venezuelském výboru na starosti agitační otázky a je zároveň předsedkyní mládeže strany „Patria Para Todos“ zdůraznila vůli své země, aby festival posílil boj proti imperialismu a aby na tento boj rovněž zaměřil pozornost veřejnosti v USA.


Program 16. světového festivalu mládeže a studentstva stanoven

V Hanoji, hlavním městě Vietnamské socialistické republiky se konalo druhé mezinárodní přípravné setkání 16. světového festivalu mládeže a studentstva. Setkání trvalo dva dny a členské organizace Světové federace demokratické mládeže se na něm shodly na programu 16. festivalu, který bude zahájen 8. srpna 2005 na olympijském stadionu Ústřední venezuelské univerzity. Od 9. srpna začne práce jednotlivých komisí, v nichž budou diskutovány především čtyři základní tématické okruhy: Mír, válka a imperialismus; Vzdělání, věda, kultura a technologie; Práce, hospodářství a vývoj; Demokracie a lidská práva. Téhož dne budou otevřeny regionální kluby přátelství a poskytnuty prostory pro setkání profesních a společenských organizací, konference, semináře, workshopy, setkání k výměně informací různých národností Venezuely a pro kulturní a sportovní aktivity.

Na přípravném setkání v Hanoji byl zdůrazněn význam pořádání festivalu právě ve Venezuele, což umožní, aby se mladí seznámili a sami zhodnotili sociální změny, které jsou v této jihoamerické zemi prováděny. Kubánská delegace Svazu mladých komunistů zdůraznila antiimperialistický charakter XVI. festivalu, charakter, který bude určovat tón všech debat a akcí.

Světový festival mládeže a studentstva je největší událostí, která je pokrokovou a demokratickou mládeží celosvětově pořádána. Po 15. světovém festivalu mládeže a studentstva, pořádaném v roce 2001 v Alžírsku, kdy poprvé festival hostila africká země, se 16. festival koná ve Venezuele a nabízí tak možnost, vyjádřit solidaritu s Bolívarovskou revolucí. Ve Venezuele bezpochyby dochází k procesům, které prostřednictvím cílených opatření zvyšují úroveň vzdělanosti, zlepšují zdravotní péči, možnost velkého množství obyvatelstva se více zapojit do řízení země, stejně jako zajišťují spravedlivější přerozdělování bohatství. Přesto chybí dosud zevrubná analýza těchto procesů, změn ve Venezuele, jejich vývoje a zhodnocení.


Světové sociální fórum podporuje 16. světový festival mládeže a studentstva

Světové sociální fórum podporuje 16. světový festival mládeže a studentstva ve své Výzvě sociálních hnutí. Ve „výzvě sociálních hnutí“ se množství organizací účastnících se Světového sociálního fóra v Porto Alegre obrátilo na veřejnost a vyzvalo k akcím a protestům proti válce, neoliberalismu a vykořisťování. Součástí tohoto apelu je výzva k podpoře 16. světového festivalu mládeže a studentstva, který se bude konat v r. 2005 ve Venezuele a na nějž se chystají i zástupci českého Komunistického svazu mládeže. Ve výzvě stojí kromě jiného: „K letošnímu 17. listopadu, jenž je mezinárodním dnem studentstva, vyzýváme k mobilizaci odporu proti privatizaci a zkosmopolitizování vzdělání. V zájmu solidarity s Venezuelou vyzýváme mládež světa, aby se v co největším množství zúčastnila 16. světového festivalu mládeže a studentstva ve Venezuele, který se bude konat 7. -15. srpna 2005.“

Latinskoamerická mládež se sešla k přípravě festivalu v Sao Paulu, kde probíhala zejména koordinace za účelem co největší mobilizaci na festival. 25. 2.-3. 3. proběhl v brazilském Sao Paulu 14. latinskoamerický kongres studentstva. Organizován byl tento kongres, na němž se zúčastnilo mnoho tisíc studujících z celého latinskoamerického kontinentu, od Latinskoamerické a karibské organizace studentstva (OCLAE). Tato organizace, založená 11. 8. 1965 spojením pokrokových a antiimperialistických studentských organizací celého regionu, zahrnuje v současnosti 35 studentských organizací z 23 zemí světa. Hostitelem byly v Sao Paulu členové OCLAE - Národní svaz studentstva (UNE - v němž jsoue organizovány 3 miliony studentů) a Brazilský svaz starších žáků (UBES - který má 56 milionů členů). V rozhovoru pro kubánské mládežnické noviny Juventud Rebelde prohlásil prezident OCLAE Ernesto Fernández Sánchez, že jedním z hlavních témat kongresu byla právě mobilizace a příprava na světový festival v srpnu ve Venezuele.


Mezinárodní porada o 16. světovém festivalu mládeže a studentstva v Praze

V neděli 5. prosince se v Praze konalo setkání Národních přípravných výborů pro 16. světový festival mládeže a studentstva, který se bude konat v srpnu ve Venezuelském Caracasu. Hodnotil se stav příprav v jednotlivých zemích, bylo konstatováno, že sice vznikly Národní přípravné výbory ve více než 20 zemích Evropy, ale v řadě dalších (např. Slovensko) dosud nefungují. Mnohé země mají naopak velice pestré složení přípravných výborů, od komunistických organizací přes studentské, mírové až po odborové svazy. Byly tak rozděleny úkoly aktivizace mezi přítomné zástupce Národních přípravných výborů, na český přípravný výbor padl úkol aktivizovat Slovensko, Polsko, snad i Nizozemí, pokusit se dále působit na východní blok. Součástí programu byla i diskuse o průběhu festivalu, včetně promítání záběrů z Caracasu, míst k ubytování i jednání, kultuře a sportu. Účastníci shlédli stadion pro zahajovací a zakončovací slavnost, obrovské náměstí pro manifestaci, sály pro kongresy a pléna, místa pro oddech a odpočinek i hotely pro delegáty.

Byla navržena celá řada nových témat evropských účastníků, my navrhli např. téma Antikomunismus v postsocialistických zemích, námětů bylo tolik, že na 2. mezinárodní přípravné schůzi festivalu, která se uskuteční ve Vietnamu, bude jistě pořádně horko, než se to dá všechno dohromady.

Poslední část byla věnována propagaci festivalu. Profestivalové aktivity byly schváleny na následujících úrovních: Evropské kampaně proběhnou od ledna do srpna v tématech Solidarita s bojem lidu Turecka, Jugoslávie, pokrokovými silami ve východní Evropě, se zeměmi Latinské Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Kuba), s lidem Iráku a Palestiny. Dalšími tématy jsou obrana sociálních práv (proti privatizaci vzdělávacího systému, proti nezaměstnanosti a bídě, rasismu a diskriminaci, vykořisťování mladých pracujících, proti antidemokratickým opatřením, proti útlaku žen), protiválečný a protiimperialistický boj (proti NATO, militarizaci EU, okupaci v Iráku, Afghánistánu, Palestině), proti účasti zemí v imperialistických válkách, proti nukleárním zbraním, k 60. výročí vítězství nad fašismem), ekologie (proti geneticky modifikovaným potravinám, proti distrakci životního prostředí.

Jako přímé festivalové aktivity pro Venezuelu byly podpořeny projekt Solidarita s lidem Kuby založený na společné iniciativě organizací z roku 2004 (Komunistický svaz mládeže se účastnil), konference proti NATO a jeho roli, Solidární akce s lidem Kypru, solidární akce s lidmi z východní Evropy a Turecka, Konference o EU a její imperialistické politice a sociální problematice (imigrantští pracovníci EU proti rasismu a diskriminaci a společná kampaň proti militarizaci EU), setkání mladých umělců proti kultuře monopolů, setkání mladých protiimperialistických novinářů - za alternativní informace mladých lidí Evropy, setkání mladých atletů proti sportu sponzorovaného nadnárodními korporacemi a sponzory, setkání evropských studentů proti privatizaci a politice třídních bariér ve vzdělání, setkání mladých odborářů proti nezaměstnanosti, a vykořisťování, Den festivalu pojmenovaný jako Den 60. výročí nad fašismem.

Zdeněk Štefek


Praha místem příprav Světového festivalu mládeže a studentstva

Počátkem prosince se v Praze, poprvé od roku 1989, uskuteční mezinárodní porada komunistických, pokrokových a demokratických organizací mládeže. Světová federace demokratické mládeže, sdružující desítky miliónů pokrokových mladých lidí celého světa, si vybrala naše hlavní město k schůzi svých evropských a severoamerických členských organizací. Zároveň se zde bude konat i Evropský přípravný mítink 16. světového festivalu mládeže a studentstva, který se uskuteční v srpnu příštího roku ve venezuelském Caracasu. Jednání, jenž bude probíhat v prostorách Magistrátu Hlavního města Prahy, se zúčastní delegáti desítek organizací z Německa, Řecka, Ruska, Itálie, Kypru, Španělska, Turecka a dalších zemí v čele s prezidentem Světové federace demokratické mládeže Miguelem Madeira z Portugalska.

Komunistický svaz mládeže, český člen Světové federace demokratické mládeže, který celou akci organizačně zajišťuje, chápe pražské setkání jako obrovské ocenění své mezinárodní pozice. Akce by měla být také impulzem k pokročení příprav vyslání české delegace na chystaný festival. Komunistický svaz mládeže hodlá zahájit rozsáhlou informační kampaň, informující o takřka 60 let staré myšlence světových mládežnických festivalů. Součástí této kampaně je i nedávno spuštěná internetová stránka http://sfms.webpark.cz, která informuje nejen o festivalu právě připravovaném, ale i o všech předchozích.

16. světový festival mládeže a studentstva se bude konat 5.-13. srpna 2005. Je očekáváno okolo 15 000 mladých účastníků z více než 150 zemí. Venezuela byla za místo konání festivalu vybrána jako výraz solidarity světového pokrokového hnutí mládeže s probíhajícími procesy v této zemi, často označovanými za Bolívarovskou revoluci.

Milan Krajča


Výzva mládeži a studentům světa za 16. světový festival mládeže a studentstva

Mládež je jedna z nejvíce progresivních, radikálních a dynamických sil společnosti. To ona je katalyzátorem sil bojujících za sociální změny a pokrok.

Budoucnost každé země je formovaná spojeným úsilím mladých lidí, čelících kapitalistické globalizaci a ideologické ofenzivě imperialismu. Mladí lidé hráli vedoucí role v boji proti těmto ofenzivám. V každé zemi existují hnutí odporu proti imperialismu bojující za nové sociální systémy, které odmítají ideu že kapitalismus je jediná volba a požadující budoucnost, která bude patřit vládě lidu jako skutečné alternativě proti neoliberální politice. Masivní globální mobilizace proti válce v Iráku, FTAA a NATO byly ukázky síly odporu mladých lidí.

Se změnou rovnováhy sil ve světě, imperialistické síly stupňují svou agresivitu ve stále častějších útocích proti lidskosti a našim přirozeným zájmům. Za účelem uchovat a prohloubit svou hegemonii americký imperialismus a jeho spojenci začali vojenské tažení proti každému, kdo stál v cestě jejich tzv. "válce proti teroru". Tato politika měla za následek okupaci Iráku, nepřetržitý útok proti Palestině a ekonomické blokády a hrozby Kubě, Venezuele, KLDR a Sýrii. Má také za následek, díky ohromným sankcím a vnitřním interferencím, utrpení v afrických zemích jako je Západní Sahara, Súdán a Zimbabwe. Tyto útoky, bezpráví a barbarství vedly k militarizaci společnosti a ekonomiky proti lidskému bytí.

Mladí lidé celého světa se staly oběťmi imperialistů a neoliberální politiky jejich mezinárodních institucí jako je MMF, WTO, G-8, Evropská unie a Světová banka. Zároveň se zvětšila propast mezi bohatými a chudými, vyspělými a rozvojovými zeměmi. Vykořisťování, hlad, nezaměstnanost, nedostatek zdravotní péče, chudoba, a mizérie, rostoucí následkem imperialistické ekonomiky a vojenská politiky, mají za katastrofální následky pro miliony z lidí z celého světa.

V různých formách po celém světě mladí bojují proti vykořisťování, blokádám, embargům, sankcím, rasové diskriminaci a xenofobii. Usilujeme o mír, státní svrchovanost, nezávislost, svobodné rozhodování, demokracii, bezpečnost, mezinárodní solidaritu a svět bez jaderných zbraní. Požadujeme respekt k obraně lidských a demokratických práv, sociální spravedlnosti, ženským právům a trvale udržitelnému rozvoji. Požadujeme aby každý člověk měl přístup k důstojnému zaměstnání, pracovním právům, vzdělání, zdravotní péči, sportu, kultuře a technologiím.

Světový festival mládeže a studentstva, založený v roce 1947, je největší událostí organizovanou pokrokovou a demokratickou mládeží a studenty z celého světa. Světový festival mládeže a studentstva je jednou z hlavních manifestací antiimperialistického, antifašistického a antikolonialistického boje vedeného mládeží.

Po úspěšném 15. světovém festivalu mládeže a studentstva v Alžírsku v roce 2001, poprvé konané na africkém kontinentu a v arabském regionu, se 16. světový festival mládeže a studentstva bude konat v Caracasu, ve Venezuele, 5. až 13. srpna 2005.

16. světový festival mládeže a studentstva ve Venezuele bude mít charakter mezinárodní, antiimperialistické, politicky kulturní, široce založené hromadnou události mládeže a studentů. Také dá příležitost rozšířit naši solidaritu k mládeži a lidu Venezuely, její Bolívarovské revoluci a všem lidem bojujícím po celém světě za mír a solidaritu.

16. světový festival mládeže a studentstva by měl odrážet rozmanitost a bohatství všech mezinárodních mládežnických a studentských akcí, které jsou oddané charakteru v duchu festivalu, stejně jako jejich zápasů a požadavků. Na festivalu bude prostor pro výměnu myšlenek a zkušeností. Festival zároveň poskytne platformu pro koordinaci našeho úsilí a intenzivního boje v našich zemích.

16. světový festival mládeže a studentstva bude ohromnou příležitostí posílit naše úsilí o zesílení boje proti imperialismu. Vyzýváme všechny mladé a studenty k účastni v tomto zápase, k aktivní práci za uskutečnění festivalu a k účasti na něm.

Za mír a solidaritu, bojujme proti imperialismu a válce!

Zdar práci za úspěšný 16. světový festival mládeže a studentstva v Caracasu, ve Venezuele.

Brasilia, Brazílie, červen 2004


V Brazílii začali chystat Venezuelu

Dne 7. června se v hlavním městě Brazílie uskutečnila 1. přípravná schůze 16. světového festivalu mládeže a studenstva.

Zúčastnili se jí zástupci více než 60 mládežnických organizací z pěti kontinentů. Konání 16. světového festivalu mládeže a studentstva bylo naplánováno na srpen příštího roku. Za hostitelskou zemi byla určena Venezuela.

Mezinárodní schůzi zahájil prezident mohutného brazilského Socialistického svazu mládeže Wadson Ribero. Následovalo vystoupení prezidenta Světové federace demokratické mládeže  Miguela Madeiry. Ve svém projevu zdůraznil, že Světová federace demokratické mládeže je tradičním pořadatelem světových festivalů mládeže. Mimo jiné uvedl, že jedním z nejdůležitějších úkolů federace od jejího založení před 60 lety je organizování festivalů, které jsou mohutnou mezinárodní manifestací antiimperialistické bojovnosti mladých lidí celého světa . Zajímavá vystoupení si připsali např. zástupci Svazu mladých komunistů Kuby, Národní demokratické federace mládeže Nepálu nebo mládežnické sekce strany ZANU-PF ze Zimbabwe. Mezi nejoceňovanější řečníky patřil ale i palestinský velvyslanec v Brazílii Musar Amer Odeh, který jménem palestinského státu poděkoval Světové federaci demokratické mládeže a všem členským organizacím za solidaritu s jeho vlastí. Zároveň přislíbil co největší možnou podporu venezuelskému festivalu.

Termín konání festivalu byl stanoven na 5.-13. srpna 2005. Dějištěm by mělo být především venezuelské hlavní město Caracas a jeho nejbližší okolí. Je očekáváno okolo 15 000 mladých účastníků z více než 150 zemí. Venezuela byla za místo konání festivalu vybrána jako výraz solidarity světového pokrokového hnutí mládeže s probíhajícími procesy v této zemi, často označovanými za bolívarovskou revoluci .

V České republice bude iniciovat založení přípravný výbor 16. světového festivalu mládeže a studentstva český člen Světové federace demokratické mládeže - Komunistický svaz mládeže. Účast na festivalu bude otevřena všem mladým zájemcům, kteří se ztotožňují s jeho antiimperialistickým, mírovým a internacionálním posláním.

Milan Krajča


Přípravy 16. světového festivalu mládeže a studentstva odstartovány

5. až 7. ledna 2004 proběhlo na Kypru zasedání Světové federace demokratické mládeže, které přijalo návrh Venezuely na pořádání 16. světového festivalu mládeže a studentstva. Na této konferenci se podílely studentské a mládežnické organizace z více než 35 zemí světa. Zastupovaly 5 regionů, ve kterých Světová federace demokratické mládeže pracuje – Afriku, Asii, Latinskou Ameriku a Karibik, Evropu a Severní Ameriku právě tak jako Střední Východ. Venezuela byla zastoupena Davidem Velásquezem, ústředním tajemníkem Komunistické mládeže Venezuely a Oliverem Wikenferndem, tajemníkem pro mezinárodní vztahy Mládeže 5. republiky.

Na tomto festivalu se očekává účat více než 20000 mladých ze všech koutů světa, kteří budou diskutovat o aktivitách v boji za solidaritu, přátelství a mír. Zvolené místo je důležité také pro podporu revolučního bolívarského procesu, boje, který dnes v latinské Americe zuří proti neoliberalismu a imperialismu.